Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

tisdag 26 januari 2016

Kompetensutveckling och handledning i konflikt- och krisprevention - Psych Up Security


Hitta våra böcker till lägst pris här: Litteratur & Böcker (finns även i Internetbokhandeln)

Enligt SVT – Nyheter (2016-01-24) är det många unga män från Marocko och andra länder i Nordafrika som finns i Sverige just nu. Individerna grupperar sig med varandra och gruppen som helhet har blivit ett stort problem för polisen och andra myndigheter. SVT Nyheter uppger att man intervjuat en polis som vill vara anonym men som bland annat har arbetat med de grupper av killar som rör sig i och kring Stockholms city: – De här killarna är ett enormt problem för oss. De snor grejer överallt och misshandlar ordningsvakter på centralen. Tar tjejer mellan benen och ger dem örfilar när de säger ifrån. Alla poliser vet om det här, säger han , men arbetssituationen i Stockholm är katastrofal. – Jag skulle aldrig släppa iväg mina barn till T-centralen, det skulle ingen polis göra, avslutar han.

Vi bor i ett land som länge varit förskonat från psykologiskt traumatiska händelser. 200 år har gått utan krig i landet. Allt verkade länge tryggt, säkert och förutsägbart. När andra drabbas och man själv samtidigt klarar sig, utvecklas efter en tid en känsla av osårbarhet; "det kan inte hända här", eller "det händer inte mig". På fackspråk kallas detta fenomen personlig osårbarhet. Det är rätt och slätt ett förnekande eller en förträngning som även kan gälla grupper, befolkning och en hel nation. En illusion om osårbarhet som gör chocken desto starkare när någonting oförutsett inträffar.

Efter mordet på statsminister Palme och det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl 1986 har som bekant en lång rad händelser mer eller mindre skakat om oss. Europas största enstaka katastrofer i fredstid, förlisningen av Estonia och tsunamikatastrofen, annandag jul 2004 innebar ett ohyggligt högt antal döda människor. Listan på utbrott av krigs- och terrorliknande vansinnesdåd och mordhandlingar har efterhand blivit lång och fruktansvärd. Idag lever vi mitt uppe i en flyktingkatastrof som påminner om folkvandringens tidevarv. Enligt BRÅ anmäldes under 2015 drygt 1,5 miljoner brott i Sverige, vilket är en ökning med 60 100 brott eller 4 procent jämfört med året innan. Det totala antalet anmälda brott till polis, tull och åklagare har ökat kraftigt sedan 1950. Under den senaste tioårsperioden (2006–2015) har antalet anmälda brott ökat med 273 000 brott (+22 %). Utvecklingen av samtliga anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975. Av dem som utfört kriminella handlingar återfaller ca 40% i nya brott. Förbättrade levnadsvillkor som inneburit en ökad tillgång på stöldbegärliga varor kombinerat med minskad social kontroll människor emellan uppges orsaka eskaleringen i antalet brott.

Gemensamt vid den här typen av kriminell aktivitet, kriser, katastrofer eller händelser är:
• Allvarliga hot mot människor, miljö och materia.
• Flera sammanfallande händelser som tycks skapa kedjereaktioner, skapar i sig ytterligare nya och helt oförutsedda situationer.
• Svårigheter vid värdering av situationen, som från en början kan se helt obetydlig eller ofarlig ut, men som efterhand visar sig bli alltmer kritisk och prövande.
• Förlust av kontroll och överblick..
• Begränsad information och mycket tunna beslutsunderlag.
• Eskalering, antingen p g a krisens inneboende krafter eller därför att den initiala hanteringen förstärker krisen.
• Behov av beslutsfattande under stor tidsnöd.
• Höga krav på flexibilitet och smidighet.
• Mycket stort grupptryck.
• Stort pådrag och intresse från media (tidningspress, radio, TV och nyhetsrapportörer).
• Långa och fysiskt-psykiskt utmattande arbetspass för inblandad beredskapspersonal.

Det som gäller för de stora katastroferna har också i många avsnitt (t ex attityden: "det kan inte hända här", eller "det händer inte mig") lika stor relevans för de "mindre" katastroferna och kriserna av vardagskaraktär t ex vid tillgrepp och inbrott, hot och våld, skilsmässor, mediadrev, trafik- och arbetsplatsolyckor, integrations-, boende- och skolkonflikter m.m. Vardagshändelser i vilka många kan tvingas stå nakna, blottställda och ensamma idag bl a till följd av ekonomiska hinder, kompetensbrist och inte sällan långa väntetider till möjliga stödfunktioner. Polismyndigheten, försvarsmakten eller t ex räddningstjänsten, arbetar både med förebyggande arbete, planering och kontinuerliga inspektioner, samt finns tillgängliga "stand by"i akuta, "skarpa" lägen och situationer. Vårt Psych Up Security™ program innebär avtal om kontinuerligt löpande abonnemang av vissa specificerade och särskilt avgränsade psykologtjänster, när den här typen av oförutsedda behov och händelser uppstår på motsvarande sätt inom den mänskliga psykologins många vardagsområden t.ex. på jobbet, i skolan, i relationen, med barnen och i barnuppfostran, i föreningslivet eller, överallt där mänskliga möten och kommunikation uppstår, och relationer utvecklas och skapas.

Psych Up Security™ blir här en relativt billig och lättillgänglig försäkringslik lösning när jag t ex inte vet hur jag ska bemöta medarbetarnas konflikter och krav på arbetsplatsen, när jag inte vet vilka utbildningsråd eller uppfostran jag ska ge mitt barn, eller den där grannen eller kompisen som var dag tycks möta mig vid garageinfarten med sin aggressions-, skilsmässo- eller stressproblematik. Ibland kanske undran "bara" gäller enstaka arbetsuppgifter med psykologiska implikationer som jag likt polismannen i ingressen helt "kört fast" i att försöka lösa eller skulle behöva handledning i att klara utav att uthärda eller se alternativa handlingsvägar inom. Kort och gott: Psych Up Security™är lösningen för den (familj, företag eller organisation) som tidvis har behov av en utomstående "husdoktor" eller ”specialist” att tillkalla, men inom psykologins många områden.

Om vi definierar en kris, som kanske en svår, eller åtminstone en kritisk period i livet när vårt handlingssätt blir helt avgörande för våra framtida möjligheter, handlingsfrihet och dessutom kanske att vårt goda anseende står på spel, blir Psych Up Security™ avgörande för hur vi kan lösa krisen och komma ur den. Psych Up Security™ tar fasta på behovet av just bl a en utvecklad krishantering och hjälper dig eller din verksamhet uppnå psykologisk stillhet, balans, stabilitet, kontroll, överblickbar distans, vettiga ställningstaganden, beslutsvägar och förberedelser, när den psykologiskt oförutsägbara kusligheten plötsligt sköljer in i vår vardag, produktivitet och välmående. Enda förutsättningen för Psych Up Security™ (psykologisk tryghet, säkerhet och uppbackning, trots instabilitet) är egentligen giltigheten i att den (privatperson, familj, verksamhet eller företag) som har ingått avtalet om Psych Up Security™, löpande fullföljt betalning av en abonnemangsavgift enligt villkor i upprättade ramavtal. Abonnemanget Psych Up Security™, gäller givetvis i första hand för psykologiska kriser, konfliktungar, frågeställningar och förvecklingar uppkomna till följd av sådant som visar sig uppstå efter att abonnemanget trätt i kraft eller för egna neurotiska åkommor och yttringar (t ex fobier, tvångstankar) som uppkommit efter att abonnemangsavtalet trätt i kraft.

Avtal om Psych Up Security™ är en strategisk och klokt avvägd investering på en i förhand gjord rimlig verklighetsanalys och riskbedömning, och kan näppeligen tecknas när individen eller verksamheten redan står handfallen mitt i en pågående krisutveckling. Pris, behov och insatser prövas därför i proportion till och skäligen mot övriga delar av innehållet i Psych Up Security™ - abonnemanget.

Genom Psych Up Security™ - avtal kan du försäkra dig om följande om du någon gång i ett framtidsperspektiv känner dig tvingad att ta emot psykologisk vägledning:

Akut Säkerhet – (när olyckan är framme):
• Ständig tillgång till avropbar professionellt erfaren "stand-by" beredskap.
• Garanterad kontakt med leg. psykolog och/eller en licensierad Psych Up Security Manager inom 24 timmar.
• Kris- och konflikthantering.
• Möjlighet att avropa vetenskapligt beprövade utredningar, åtgärds- och behandlingsprogram.
• Coachning av informationsansvariga och nyckelpersoner.

Prevention säkerhet – kontinuerlig genomgång, utveckling och uppföljning (delvis beroende av Psych Up Security™-avtalets omfattning)
• Kontinuerlig till Psych Up Security™ -avtalet anpassad genomgång, inventering, riskbedömning och uppföljning av psykosociala behov och insatser.
• Psykosociala skyddsronder (på arbetsställen).
• Personutveckling och coachning (av rollförväntningar, psykologiska strategier, handlingssätt, kommunikation, vägledning och styrning ).
• Operativ krisberedskap och systematisk krishantering. Fallgropar och risker. Problemlösning och stress i kritiska situationer.
• Psykometrisk testning, utrednings- och behandlingsinsatser.
• Fortbildnings- och utbildningsinslag
• Ångest-, stress-, aggressivitets- och konflikthantering.
• Motivation, entusiasm och kreativitet.
• Program och handlingsplaner vid hot, våld, missbruk och addiktion.
• Kommunikationsträning (bl a riskkommunikation och empatisk kommunikation), utveckling av strategier för informationsinhämtning och informationshantering.

Övrigt:
• Abonnemang erbjuds mot olika arvodesnivåer beroende av bl a antal människor som omfattas av avtalet.
• Företaget Eliazon - Qilin Psykologkonsult HB (916594-8523) innehar F-Skattsedel och är delvis momsredovisningsbefriat (sjukvårdstjänster), moms kan dock komma att utgå på viss typ av tjänst (utbildningsinslag), beroende av skattelagstiftning.
• Eliazon - Qilin Psykologkonsult har erforderlig ansvarsförsäkring och följer t ex socialstyrelsens och skolverkets riktlinjer för journalföring.
• Företaget Eliazon - Qilin Psykologkonsult HB bedriver sedan 1989 psykologisk mottagning, behandling, utredning, forskning och utbildning, under varumärkesnamnet "Eliazon" och har ändamålsenliga lokaler och sitt säte i Östersund.
• Ytterligare information om företagets ägare, och dess verksamhet inom vetenskapsområdet psykologi återfinns under webbadressen: www.Eliazon.com
• Visste du att enligt Internetbaserade sökmotorföretagen Google, Teoma, Altavista, Overture, MSN och Yahoos rankinglistor senaste åren, är Qilin Psykologkonsult och "Eliazon" (i konkurrensen av miljoner andra aktörer) en av världens mer ledande enskilda aktörer inom ämnesområden som gäller krishantering, barnpsykologi, psykologer vetenskapsfält, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk hälsa.

Kontakta Eliazon idag! 063 - 10 32 50

www.Eliazon.tel

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine