Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

söndag 1 februari 2009

Chef, ledare och ledarskap

Medarbetarens psykosociala tolkning av sin arbetsmiljö, tillit, hopp och förväntningar på en chef blir alltmer avgörande för att förstå vad bra chefer, goda chefsegenskaper eller ett gott ledarskap är för något. Alla företag (eller organisationer) har en struktur för arbetsdelning av makt, auktoritet, samordning av styrning, kontroll, uppföljning för olika uppgifter, produktionsenheter och arbetsinsatser inom företaget. Rutiner, regler och belöningssystem koordinerar verksamheten.

De här strukturerna i verksamheterna styr våra individuella beteenden, men kan också släta ut individuella skillnader och likrikta verksamheter på gott och på ont. Inom organisationspsykologin finner vi också ständigt ett bryderi och hårklyveri, en debatt om skillnaderna mellan begrepp som ledare och chefer respektive ledarskap och chefskap. T ex. chefer anses inta en mer kortsiktig roll, och ledare bör företräda en mer långsiktigt exekutiv inriktning.

Bra ledarskap är närmast en egen svår och komplex konstart som handlar om att försöka påverka och entusiasmera andra människor genom tillägnade, men oftast helt omedvetna, psykologiska metoder och förmågor. Ledaregenskaper kan handla om:

1.Faktorer för identifikation och personutveckling
2.Hög språklig intelligens och begåvning
3.Emotionell och social intelligens
4.Vidsynta, flexibla personlighetsdrag
5.Avsaknad av personlighetstörningar (t ex ekopati)
6.Självförtroende, självkännedom och självinsikt
7.Kritisk analytisk kapacitet och problemlösningförmåga
8.Förmåga till kreativitet, fantasi och idérikedom
9.Kunna lyssna in, vara lyhörd och empatisk för starka energi- och kreativitetsfält inom organisation
10.Träning i att artikulera och kommunicera budskap, samt en personlig stil
11.Förmåga att härbärgera, ta emot, bearbeta och förmedla svåra beslut
12.Kunskap om att engagera, motivera och bekräfta personal
13.Förmåga till konflikt- och riskhantering, samt en långsiktig resursmobilisering
14.Positiv livs- och människosyn
15.Positiv attityd till mångfald och förändring
16.Stabil, trygg, pålitlig, medierande i åtaganden och beslut
17.Hög grad av tillgänglighet och kontinuitet i ledarskapet

Chefens största ansvar är att förmedla kulturen och människosynen (t ex etik, sans och vett) som företaget vill representera för sina konsumenter, affärspartners och anställda. Kunskap, lyhördhet, självkännedom, karisma, utstrålning, emotionell kompetens (att t ex tillåta medarbetarna individuell handlingsfrihet och utläsa potential och kreativ kapacitet), samt framtida målinriktning och ambitioner hos chefen, är därmed en allt viktigare ledaregenskap. Internt i företaget, tjänar ledaren vanligen mest på att bättre och mer nogsamt bekräfta, stödja och belöna medarbetares arbetsinsatser.

Den okritiskt vinstmaximerade, hierarkiska, byråkratiska och organisationsinriktade chefsrollen är i utdöende, inte minst tack vare legitimitetsförlust till följd av misskötsel av belöningssystem, vänskapskorruption och kotteribildning, stora ekonomiska förluster, budgetbesparingar, elefantiasis, lågkonjunktur, global recession och finanskris. Ledarskapet framåt kan därför inte längre vila enbart i det traditionella och tas för given som en fast struktur i organisationen, utan kommer i allt högre utsträckning att måste förtjänas löpande och dagligen.

Det här innebär att många verksamheter idag står inför mycket tuffa omvälvande beslut och remarkabla Alexanderhugg i sina sätt att organisera verksamheten. Den övertygande, visionära, entusiasmerande ledaren med förmåga att synbarligen driva, artikulera och formulera en ny människosyn, den unikt livsbejakande och produktiva företagskulturen, den nya innovativa tjänsten eller produkten, ett nytt hopp och nya budskap för företagandet och produktion, de nyskapande tankarna och realiserbara idéerna, stiger därför fram. För bättre chefer, ledare och ledarskap måste förenklade evalueringsmetoder och rekryteringsinstrument ersättas av kräsnare och djupare kunskapsprövade alternativ. Kontakta oss för detta här

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine